2007, ഒക്‌ടോബർ 20, ശനിയാഴ്‌ച

ഞാന്‍ എന്തു പിഴച്ചു?

By Dr. Simon Zachariah

മുട്ടകള്‍ കണ്ടാലൊരുപോലെ
മയമുള്ള മുട്ട, നിറമുള്ള മുട്ട!
ഉള്ളില്‍ നല്ല കുഞ്ഞുള്ള വെള്ളമുട്ട!
പാമ്പിന്റേതെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കു വേണം?

കുട്ടികള്‍ കണ്ടാലൊരുപോലെ
ചിരിക്കുന്നോരു കുട്ടി, കരയുന്നോരു കുട്ടി
നല്ല ഭാവിയുള്ളോരു ഉണ്ടാസു കുട്ടി
ഭിക്ഷക്കാരെന്റേതായാല്‍ ആര്‍ക്കു വേണം?

മിത്രത്തിന്‍ കുട്ടിയെ എന്തു സ്നേഹം!
പിറ്റേന്നു ആത്മമിത്രം ശത്രുവായേന്‍
കുട്ടിക്കതില്‍ പങ്കു ഒന്നുമില്ല.
പക്ഷെ ശത്രുവിന്‍ കുട്ടിയെ ആര്‍ക്കു സ്നേഹം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: