2007, ഒക്‌ടോബർ 20, ശനിയാഴ്‌ച

യാഥാര്‍ത്ഥ്യം

നേരല്ലാത്തതെല്ലാം നുണയാണഹോ
നുണ പലതുള്ളപ്പോള്‍ നേര്‍ ഒന്നുമാത്രമാം

നേരിനെ ഒരു വസ്തുവായ്‌ കാണുമ്പോള്‍
നുണകളെല്ലാം നിഴലുകള്‍ മാത്രം!

ചില നുണകള്‍ നിഴലാണെങ്കില്‍
മറ്റു നുണകള്‍ പ്രതിബിംബങ്ങളാകാം

നിഴലില്‍ നിന്നു നോക്കിയാല്
‍നേരിന്‍ നല്‍ മുഖം കണ്ടിടാം

പ്രതിബിംബത്തിന്‍ നേര്‍ വരയില്‍ തന്നെ നാം
യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിന്‍ സ്വരൂപം കണ്ടിടാം

കല്ലു വച്ചോരു നല്ല നുണയേവം
സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിടും

നുണ ഒട്ടേറെ പറയുന്തോറും
സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിടും

പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സത്യമാണത്രേ നൂണ
പൂര്‍ണ്ണമല്ലാത്ത സത്യമാണല്ലോ നുണ

ഒരുനുണ പറയാനെന്തെളുപ്പം
പത്തു നുണ പറയാന്‍ അസാദ്ധ്യമാണഹോ

ഇരുപതു ചോദ്യത്താല്‍ സത്യം അറിയും കളി
ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാന്‍ അസാദ്ധ്യമാം കള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: