2009, ഓഗസ്റ്റ് 15, ശനിയാഴ്‌ച

എന്‍റെ നഷ്ടം

സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ ജന്മം തരുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ വാരി പുണരുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ മുത്തം തരുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ താരാട്ട് പാടുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ കുത്തിവയ്പ്പിക്കുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ മുറി കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ ഒളിപ്പിച്ചു നിറുത്തുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ കുളിപ്പിച്ച് അണിയിക്കുന്നത്‌
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ തള്ളി മാറ്റുന്നത്‌
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ വഴക്ക് പറയുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ് ടത്രേ അമ്മ ചുട്ട അടി തരുന്നത്
സ്നേഹം കൊണ്ടത്രേ അമ്മ കണ്ണീരൊഴുക്കി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്
ആ അമ്മ പോയ്‌, ആ അമ്മ പോയ്‌,
എന്നമ്മേ എനിക്കെന്തെല്ലാം നഷ്ടമായ്‌!