2007, ഒക്‌ടോബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആരുടെ കുറ്റമാണു?

By: Dr. Simon Zachariah

ഗോവണി വച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ കുരങ്ങ്‌ കയറി വന്നത്‌?
വടിയെടുത്തു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അടി നീ മേടിച്ചത്‌?

വാതില്‍ തുറന്നിട്ടിട്ടല്ലേ കള്ളന്‍ കട്ടുകൊണ്ടു പോയത്‌?
എണ്ണ ഒഴിച്ച്‌ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ തീ ആളിക്കത്തിയത്‌?

ചളിയില്‍ ചാടിക്കളിച്ചിട്ടല്ലേ നീ തെന്നി വീണുപോയത്‌?
താഴ്‌ന്നു പറന്നിട്ടല്ലേ പക്ഷി വെടികൊണ്ട്‌ വീണു പോയത്‌?

ഏഷണി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ തമ്മില്‍ വഴക്കടിപ്പിച്ചത്‌?
ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗം കാണിച്ചിട്ടല്ലേ നിന്‍ കുഞ്ഞ്‌ അതു പഠിച്ചത്‌?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: