2007, ഒക്‌ടോബർ 20, ശനിയാഴ്‌ച

കൃഷിക്കാരന്‍

By Dr. Simon Zachariah

ഒരു വിത്തു നട്ടാല്‍ ഒരു മരമുണ്ടാകാം
ആയിരം വിത്തു നട്ടാല്‍ ആയിരം മരമുണ്ടാകാം
നീയെത്ര മരം നടുമെന്‍ കൂട്ടുകാരാ?

മുറ്റത്തു നട്ടാല്‍ ചുറ്റുമുള്ളോര്‍ക്കു തിന്നാം
നാട്ടിലൊക്കെ നട്ടാല്‍ നാട്ടിലുള്ളോര്‍ക്കൊക്കെ തിന്നാം
നീയെവിടെയൊക്കെ മരം നടുമെന്‍ കൂട്ടുകാരാ?

നല്ല പഴമരം നട്ടാല്‍ രുചിയോടെ തിന്നാം
വല്ല മരവും നട്ടാല്‍ തടി മുറിച്ച്‌ പലകയാക്കാം
എന്തു മരം നടും നീ കൂട്ടുകാരാ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: