2007, ഒക്‌ടോബർ 21, ഞായറാഴ്‌ച

ഉറുമ്പും ഉടുമ്പും

By Dr. Simon Zachariah

ഉറുമ്പിനെ കൊന്നാല്‍ കുഴിച്ചിടേണ്ട
ഉടുമ്പിനെ കൊന്നാല്‍ കുഴിച്ചൂമൂടാം

ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാതെ കുഴിച്ചു മൂടാ
ഉടുമ്പിനെ കൊല്ലാതെ കുഴിച്ചു മൂടാ

ഉറുമ്പിനെ ചവുട്ടിയാല്‍ ആരറിയാന്‍
ഉടുമ്പിനെ ചവുട്ടിയാല്‍ മറക്കില്ല നീ

ഉടുമ്പിന്നരികെ ഉറുമ്പ്‌ പോകാ
ഉറുമ്പിന്‍ കൂട്ടില്‍ ഉടുമ്പ്‌ പോകാ

സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ ചവുട്ടി നോക്കൂ
മറിച്ചാണെങ്കില്‍ ഞാന്‍ തിരുത്താം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: