2010, ഫെബ്രുവരി 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

കാറ്റ്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോള്‍ തല മൂടുന്നു ചിലര്‍
കാറ്റ് അടിക്കുബോള്‍ മാങ്ങാ പെരുക്കുന്നു ചിലര്‍
കാറ്റ് അടിക്കുബോള്‍ കതകടക്കുന്നു ചിലര്‍
കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോള്‍ പായ്മരം നിവര്‍ത്തുന്നു ചിലര്‍
കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോള്‍ പട്ടം പറത്തുന്നു ചിലര്‍
അവസരങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ പാഴാക്കരുതെ അവ
ഊഴം വരുമ്പോള്‍ ലജ്ജിച്ചു ഒളിച്ചിടല്ലേ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: