2013, മേയ് 4, ശനിയാഴ്‌ച

                    
              എന്റെ അച്ഛൻ 

                           --സൈമണ്‍ സഖറിയ

കൊതിയനാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
കഷണ്ടി ആണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
കുടവയറനാനേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
ദുബായിയിയിലാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
മീശയില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
മടിയനാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
മരമണ്ടാനാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
രോഗിയാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
കിടപ്പിലാണേലും എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ടേ
എൻ  അച്ഛനെന്നും എനിക്കച്ഛനാണേ
ഒരു നാൾ ഞാൻ ഒരച്ഛനായ് തീർന്നെന്നാലും
എന്നച്ഛൻ എനിക്കെന്നും അച്ഛനാണേ
ആ കൈകളിൽ ഞാൻ ഏറെ കിടന്നതാണേ 
ആ കരം പിടിച്ചു ഞാൻ പിച്ച വച്ചതാണേ 
പല നാൾ ആ കരമെന്നെ രക്ഷിച്ചതാണേ
പലവുരു ആ കരമെന്നെ ശിക്ഷിച്ചതാണേ 
തല മുടി നരച്ചാലും താടി രോമം നരച്ചാലും
ഒടുവിൽ എൻ അച്ഛൻ മരിച്ചെന്നാലും
എന്നച്ഛൻ എനിക്കെന്നും പൊന്നച്ഛനാണേ 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: