2009, ജൂൺ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ആനയും അണ്ണാനും
അണ്ണാന്‍ ഒരു ദിനം പുറത്തു വന്നപ്പോള്‍
കണ്ടല്ലോ ഒരുവമ്പന്‍ കൊമ്പനാനയെ
പട്ട തിന്നു രസിക്കും കൊമ്പനെ-
അണ്ണാന്‍ കുഞ്ഞിന്നു ഒരെളുപ്പമായ്

മുന്നില്‍ ഓടി ചാടി കളിച്ചവന്‍-
പുറത്തു കേറി തിമിര്‍ത്തവന്‍
ഒരു മരകൊമ്പില്‍ പാഞ്ഞു കേറീട്ട്-
കൊമ്പന്‍ പുറത്തും കേറി നടന്നവന്‍

പിറ്റേന്ന് എഴുന്നെള്ളിപ്പ് ഉത്സവം അതുവഴി വന്നപ്പോള്‍
കൊമ്പന്മാര്‍ ഏറെ നെറ്റി പട്ടം കെട്ടി നിന്നപ്പോള്‍
നടുവിലതാ ചെവി രണ്ടും വീശി കൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു
വിശ്വസിക്കാനായില്ല- അണ്ണാന്‍ കുഞ്ഞു തന്‍ കളിത്തോഴന്‍

ഇന്നിലെ അവര്‍ ഉറ്റ ചങ്ങാതികള്‍
ഇന്നവര്‍ വെറും നാട്ടുകാര്‍ മാത്രം
നാളെ അവര്‍ കേവലം അന്യരത്രേ സത്യം
എത്ര എത്ര അകന്നു പോകുന്നിതാ-
ഈ ഉലകിലെ മാനുഷ സ്നേഹബന്ധം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: