2013, ഓഗസ്റ്റ് 29, വ്യാഴാഴ്‌ച

എങ്കിലും..

                    -സൈമണ്‍ സഖറിയ

ഞാൻ തള്ളി ഇട്ടിട്ടല്ല അവൻ വീണതു
ഞാൻ കുഴിച്ച കുഴിയിലും അല്ല വീണതു
ഞാൻ വീണ കുഴിയിലും അല്ല വീണതു
എങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു

ഞാൻ ആരെയും ദരിദ്രൻ ആക്കിയില്ല
ഞാൻ ആരെയും മുറിപ്പെടുത്തിയില്ല
ഞാൻ ആരെയും കളിയാക്കിയിട്ടില്ല
എങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കാമായിരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: